Những quy định cần lưu ý khi sử dụng Ơn Trời !

Không đăng ảnh trùng. Ảnh đã có sẵn watermark của Ơn Trời  sẽ bị xóa.

Đừng xóa copyright của người khác để tôn trọng tính sáng tạo.

Thử nghĩ những tiêu đề mang tính độc đáo, thay vì Hài vãi, Vãi cả... :)

Không đăng ảnh cá nhân, tự sướng, dìm hàng, đả kích nhau.

Không đặt tiêu đề câu Like hoặc kêu gọi Like trong ảnh.

Không sử dụng quá nhiều emoticon (mặt cười) khi đặt tiêu đề.

Không đăng ảnh trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc.

Không đăng ảnh liên quan chính trị, tôn giáo, phân biệt vùng miền...

Cấm spam link ảnh của bạn trong phần comment ảnh của người khác.

10 Đăng ảnh đồi trụy, phản động sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn.