Đừng đùa với tiếng Việt!

Submitted By: Sakura on March 8, 2015

0

0

543

Đừng đùa với tiếng Việt!

Nếu là người cầu toàn nên ghi rõ : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, cho anh em được thông suốt. đừng đùa với tiếng Việt!/ 1. Chủ tịch Chủ tịch (chữ Hán: 主席) là người đứng đầu một tổ chức như ủy ban, công ty, hay nghị viện. Người giữ chức chủ tịch thường được các thành viên / 2.Chủ tịch Người đứng đầu. | : ””’Chủ tịch”’ nước” | Người điều khiển một buổi họp. | : ””’Chủ tịch”’ buổi họp tổng kết hội nghị./ 3.Chủ tịch dt. (H. chủ: đứng đầu; tịch: chiếu chỗ ngồi) Người đứng đầu: Chủ tịch nước 2. Người điều khiển một buổi họp: Chủ tịch buổi họp tổng kết hội [..]/ 4. Chủ tịch người đứng đầu một nước, một cơ quan làm việc theo chế độ hội đồng hoặc uỷ ban chủ tịch nước chủ tịch công đoàn chủ tịch uỷ ban / 5.Chủ tịch dt. (H. chủ: đứng đầu; tịch: chiếu chỗ ngồi) Người đứng đầu: Chủ tịch nước 2. Người điều khiển một buổi họp: Chủ tịch buổi họp tổng kết hội./

Site Comments (0)